Python对就地值交换的简写

  |   0 评论   |   0 浏览   |   给我丶鼓励
# Python为什么这么棒:就地值交换

# 假设我们想交换a和b的值。
a = 23
b = 42

# 使用临时变量的“经典”方法:
tmp = a
a = b
b = tmp

# Python也让我们使用这个简短的方法:
a, b = b, a

标题:Python对就地值交换的简写
作者:给我丶鼓励
地址:https://blog.doiduoyi.com/articles/1606622186641.html

评论

发表评论